ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า ปี 2555

 

 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นการค้า

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นการค้า

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเป็นการค้า

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนเป็นการค้า

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธุ์เป็นการค้า

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อเป็นการค้า

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เป็นการค้า

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อเป็นการค้า

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่เป็นการค้า

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

 

-------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์