ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด ปี 2555

 

 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายอำเภอ ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายอำเภอ ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รายอำเภอ ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ,สุกร รายอำเภอ ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายอำเภอ ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด รายอำเภอ ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ,แกะ รายอำเภอ ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อื่น รายอำเภอ ปี 2555

 

-------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (
TH-LiFDS)

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์