รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ปี 2553

----------------------------------------------------------------------------------

แผนภูมิ

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเขตปศุสัตว์ ปี 2553

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเขตปศุสัตว์ ปี 2553

แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนโคนมและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2553

แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนโคเนื้อและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2553

แผนภูมิที่ 5 แสดงจำนวนกระบือและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2553

แผนภูมิที่ 6 แสดงจำนวนสุกรและจำนวนเกษตกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2553

แผนภูมิที่ 7 แสดงจำนวนแพะและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2553

แผนภูมิที่ 8 แสดงจำนวนแกะและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2553

แผนภูมิที่ 9 แสดงจำนวนไก่และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2553

แผนภูมิที่ 10 แสดงจำนวนเป็ดและจำนวนเกษตกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2553

----------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับประเทศ

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ปี 2553

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

จำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

จำนวนโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

จำนวนกระบือ, สุกร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553
- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

จำนวนแพะ, แกะ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

จำนวนไก่, เป็ด และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

จำนวนสัตว์อื่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

----------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับจังหวัด

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนพื้นที่ในการเลี้ยง ปี 2553

จำนวนโคเนื้อและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2553

จำนวนโคนมและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2553

จำนวนกระบือ, สุกร และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2553

จำนวนแพะ, แกะ และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2553

จำนวนไก่, เป็ด และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2553

จำนวนสัตว์อื่น และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2553

-----------------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก

ตารางแสดงลำดับจังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์ จากมากไปน้อย ปี 2553

จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ ปี 2553

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ปี 2553

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

จำนวนเกษตกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2553

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

----------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์