- รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นการค้า ประจำปี 2553

- รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นการค้า ประจำปี 2553

- รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเป็นการค้า ประจำปี 2553

- รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนเป็นการค้า ประจำปี 2553

- รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธุ์เป็นการค้า ประจำปี 2553

- รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อเป็นการค้า ประจำปี 2553

- รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เป็นการค้า ประจำปี 2553

- รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อเป็นการค้า ประจำปี 2553

- รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่เป็นการค้า ประจำปี 2553