รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ปี 2552

------------------------------------------------------------------------------------

แผนภูมิ

      แผนภูมิที่ 1  แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเขตปศุสัตว์ ปี 2552

      แผนภูมิที่ 2  แสดงสัดส่วนจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายภาค ปี 2552        

      แผนภูมิที่ 3  แสดงจำนวนโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2552

      แผนภูมิที่ 4  แสดงจำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2552

      แผนภูมิที่ 5  แสดงจำนวนกระบือและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2552

      แผนภูมิที่ 6  แสดงจำนวนสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2552

      แผนภูมิที่ 7  แสดงจำนวนแพะและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2552

      แผนภูมิที่ 8  แสดงจำนวนแกะและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2552

      แผนภูมิที่ 9  แสดงจำนวนไก่ รายเขตปศุสัตว์ ปี 2552

      แผนภูมิที่ 10  แสดงจำนวนเป็ด รายเขตปศุสัตว์ ปี 2552

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับประเทศ

      จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ ปี 2552

             - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

             - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2552

             - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

             - แสดงเป็นรายจังหวัด 
      จำนวนโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2552

             - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

             - แสดงเป็นรายจังหวัด 

      จำนวนกระบือ, สุกร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2552

             - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

             - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนแพะ, แกะ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2552

              - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

              - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนไก่, เป็ด และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2552

               - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

               - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนสัตว์อื่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2552

               - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

               - แสดงเป็นรายจังหวัด

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับจังหวัด

      จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนพื้นที่ในการเลี้ยง ปี 2552

      จำนวนโคเนื้อและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2552

      จำนวนโคนมและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2552

      จำนวนกระบือ, สุกร และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2552 

      จำนวนแพะ, แกะ และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2552

      จำนวนไก่, เป็ด และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2552

      จำนวนสัตว์อื่น และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2552

------------------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก

      ตารางแสดงลำดับจังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์ จากมากไปน้อย ปี 2552

      จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ แสดงเป็นรายจังหวัด ปี 2552

      จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ แสดงเป็นรายจังหวัด ปี 2552

------------------------------------------------------------------------------------

                                           ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

                                            กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

                                            ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์