รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ปี 2551

-------------------------------------------------------------------------------------

แผนภูมิ

    แผนภูมิที่ 1  แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเขตปศุสัตว์ ปี 2551

     แผนภูมิที่ 2  แสดงสัดส่วนจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายภาค ปี 2551

     แผนภูมิที่ 3  แสดงจำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2551

     แผนภูมิที่ 4  แสดงจำนวนโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2551

     แผนภูมิที่ 5  แสดงจำนวนกระบือและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2551

     แผนภูมิที่ 6  แสดงจำนวนสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2551

     แผนภูมิที่ 7  แสดงจำนวนแพะและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2551

     แผนภูมิที่ 8  แสดงจำนวนแกะและเกษตรกรผู้เลี้ยง รายเขตปศุสัตว์ ปี 2551

     แผนภูมิที่ 9  แสดงจำนวนไก่ รายเขตปศุสัตว์ ปี 2551

     แผนภูมิที่ 10  แสดงจำนวนเป็ด รายเขตปศุสัตว์ ปี 2551

-------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับประเทศ

      จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ ปี 2551

            แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

            - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2551

            - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

            - แสดงเป็นรายจังหวัด 

      จำนวนโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2551

            - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

            - แสดงเป็นรายจังหวัด 

      จำนวนกระบือ, สุกร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2551

            - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

            - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนแพะ, แกะ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2551 

            - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

            - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนไก่, เป็ด และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2551 

            - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

            - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนสัตว์อื่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2551 

            - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค      

            - แสดงเป็นรายจังหวัด

-------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับจังหวัด

     จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนพื้นที่ในการเลี้ยง ปี 2551

     จำนวนโคเนื้อและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2551 

     จำนวนโคนมและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2551 

     จำนวนกระบือ, สุกร และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2551 

     จำนวนแพะ, แกะ และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2551

     จำนวนไก่, เป็ด และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2551 

     จำนวนสัตว์อื่น และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2551

-------------------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก

     ตารางแสดงลำดับจังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์ จากมาก-น้อย ปี 2551

------------------------------------------------------------------------------------

                                           ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

                                            กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

                                            ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์