รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ปี 2550

------------------------------------------------------------------------------------

แผนภูมิ

     แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2550

    แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แยกเป็นรายภาค ปี 2550

    แผนภูมิ แสดงจำนวนสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงในประเทศ ปี 2550

    แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในประเทศ ปี 2550

    แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ ปี 2550

    แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนกระบือและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในประเทศ ปี 2550

    แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศ ปี 2550

    แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนไก่และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในประเทศ ปี 2550

    แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนเป็ดและเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดในประเทศ ปี 2550

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับประเทศ

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายภาค ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายภาค ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2550

     ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์แยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2550

     ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์แยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายจังหวัด ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายจังหวัด ปี 2550

     ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์แยกเป็นรายจังหวัด ปี 2550

     ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์แยกเป็นรายจังหวัด ปี 2550

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับจังหวัด

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 1 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 1 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 2 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 2 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 3 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 3 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 4 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 4 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 5 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 5 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 6 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 6 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 7 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 7 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 8 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 8 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 9 ปี 2550

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 9 ปี 2550

------------------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก

     ตาราง แสดงลำดับที่มีการเลี้ยงสัตว์ จากมาก-น้อย ปี 2550

------------------------------------------------------------------------------------

                                           ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

                                            กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

                                            ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์