รายงานข้อมูลเกษรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ปี 2549

------------------------------------------------------------------------------------ 

แผนภูมิ

      แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แยกเป็นรายเขต ปี 2549

      แผนภูมิ แสดงจำนวนโคเนื้อแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2549

      แผนภูมิ แสดงจำนวนโคนมแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2549

      แผนภูมิ แสดงจำนวนกระบือแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2549

      แผนภูมิ แสดงจำนวนสุกรแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2549 

      แผนภูมิ แสดงจำนวนแพะ, แกะแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2549

      แผนภูมิ แสดงจำนวนไก่แยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2549

      แผนภูมิ แสดงจำนวนเป็ดแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2549

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับประเทศ

      จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ ปี 2549

                - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค 

                - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2549 

                - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค 

                - แสดงเป็นรายจังหวัด 

      จำนวนโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2549

                - แดสงเป็นรายเขตและรายภาค 

                - แสดงเป็นรายจังหวัด 

      จำนวนกระบือ, สุกร, แพะ, แกะ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2549

                - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค

                - แสดงเป็นรายจังหวัด 

      จำนวนไก่, เป็ด และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2549

                - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค 

                - แสดงเป็นรายจังหวัด 

      จำนวนสัตว์อื่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2549

                - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค 

                - แสดงเป็นรายจังหวัด

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับจังหวัด

      จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ ปี 2549

      จำนวนโคเนื้อและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปี 2549  

      จำนวนโคนมและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ปี 2549  

      จำนวนกระบือ, สุกร, แพะ, แกะ และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2549    

      จำนวนไก่, เป็ด และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2549  

      จำนวนสัตว์อื่น และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2549 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาคผนวก

      ตารางแสดงลำดับจังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์จากมาก-น้อย ปี 2549

------------------------------------------------------------------------------------

                                           ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

                                            กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

 

                                            ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์