รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ปี 2548

------------------------------------------------------------------------------------

แผนภูมิ

     แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แยกเป็นรายภาค ปี 2548

     แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2548

     แผนภูมิ แสดงจำนวนสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงในประเทศ ปี 2548

     แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ ปี 2548

     แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในประเทศ ปี 2548

     แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนกระบือและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในประเทศ ปี 2548

     แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศ ปี 2548

     แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนเป็ดและเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดในประเทศ ปี 2548  

     แผนภูมิ แสดงข้อมูลจำนวนไก่และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในประเทศ ปี 2548

-----------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับประเทศ

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายภาค ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายภาค ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2548

     ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์แยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2548

     ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์แยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายจังหวัด ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายจังหวัด ปี 2548

     ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์แยกเป็นรายจังหวัด ปี 2548

     ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์แยกเป็นรายจังหวัด ปี 2548

-----------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับจังหวัด 

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 1 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 1 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 2 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 2 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 3 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 3 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 4 ปี 2548     

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 4 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 5 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 5 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 6 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 6 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 7 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 7 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 8 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 8 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 9 ปี 2548

     ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอ ในพื้นที่เขต 9 ปี 2548

-----------------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก

     ตาราง แสดงลำดับจังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์ จากมาก-น้อย ปี 2548

-----------------------------------------------------------------------------------

                                           ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

                                            กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

                                            ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์