รายงานข้อมูลเกษรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ปี 2547

------------------------------------------------------------------------------------ 

แผนภูมิ

      แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2547

      แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนโคเนื้อแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2547

      แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนโคนมแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2547

      แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนกระบือแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2547

      แผนภูมิที่ 5 แสดงจำนวนสุกรแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2547

      แผนภูมิที่ 6 แสดงจำนวนแพะ, แกะแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2547

      แผนภูมิที่ 7 แสดงจำนวนไก่แยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2547

      แผนภูมิที่ 8 แสดงจำนวนเป็ดแยกตามเขตปศุสัตว์ ปี 2547

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับประเทศ

      จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ ปี 2547

                - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค 

                - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2547

                - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค 

                - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2547

                - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค 

                - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนกระบือ, สุกร, แพะ, แกะ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2547

                - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค 

                - แสดงเป็นรายจังหวัด

      จำนวนไก่, เป็ด และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2547

                - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค 

                - แสดงเป็นรายจังหวัด 

      จำนวนสัตว์อื่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2547

                - แสดงเป็นรายเขตและรายภาค 

                - แสดงเป็นรายจังหวัด

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลระดับจังหวัด

      จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ ปี 2547

      จำนวนโคเนื้อและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปี 2547

      จำนวนโคนมและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ปี 2547

      จำนวนกระบือ, สุกร, แพะ, แกะ และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2547  

      จำนวนไก่, เป็ด และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2547

      จำนวนสัตว์อื่น และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2547 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาคผนวก

      ตารางแสดงลำดับจังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์ จากมาก-น้อย ปี 2547

------------------------------------------------------------------------------------

                                           ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

                                            กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

 

                                            ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์