รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ปี 2546

------------------------------------------------------------------------------------

ระดับประเทศ

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายภาค ปี 2546

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายภาค ปี 2546

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2546

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2546

ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์แยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2546

ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์แยกเป็นรายเขตปศุสัตว์ ปี 2546

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายจังหวัด ปี 2546

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายจังหวัด ปี 2546

ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์แยกเป็นรายจังหวัด ปี 2546

ตาราง จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์แยกเป็นรายจังหวัด ปี 2546

------------------------------------------------------------------------------------

ระดับจังหวัด

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 1

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 1

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 1

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 1

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์แยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 2

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 2

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 2

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 2

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 3

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 3

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอในพื้นที่เขต 3

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 3

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 4

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 4

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 4

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 4

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 5

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 5

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 5

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 5

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 6

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 6

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 6

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 6

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 7

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 7

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 7

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 7

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 8

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 8

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 8

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 8

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 9

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต 9

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 9

ตาราง แสดงจำนวนสัตว์ปีกในประเทศแยกเป็นรายอำเภอพื้นที่เขต 9

------------------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนโคนมที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนโคเนื้อที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนกระบือที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนสุกรที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนแพะที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนแกะที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนเป็ดเนื้อที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนเป็ดไข่ที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนเป็ดเทศที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนไก่เนื้อที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนไก่ไข่ที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงลำดับจังหวัดและจำนวนไก่พื้นเมืองที่มีในพื้นที่

ตาราง แสดงจำนวนอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน พื้นที่และประชากรปี 2546

------------------------------------------------------------------------------------

                                           ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

                                            กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

                                            ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์