รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ปี 2545

------------------------------------------------------------------------------------

ตาราง สถิติจำนวนปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนโคเนื้อในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนโคนม ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนกระบือ ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนสุกร ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนแพะ ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนแกะ ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนเป็ด ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนไก่ ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า ปี 2537-2545

ตาราง สถิติจำนวนสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2536-2545

ตาราง สถิติมูลค่าเนื้อสัตว์และซากสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนเนื้อไก่สดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2541-2545

ตาราง สถิติจำนวนสัตว์นำเข้าประเทศ ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2536-2545

ตาราง สถิติจำนวนเนื้อโคนำเข้าประเทศ แสดงเป็นรายประเทศ ปี 2541-2545

ตาราง สถิติสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ทุกชนิดปี 2536-2545

ตาราง สถิติการผลิตวัคซีนและแอนติเจน ปี 2536-2545

------------------------------------------------------------------------------------

                                           ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

                                            กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

                                            ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์