รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ปี 2544

------------------------------------------------------------------------------------

ตารางที่ 1 จำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2544

ตารางที่ 2 สถิติจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2544

ตารางที่ 3 จำนวนสถานที่ประกอบการด้านปศุสัตว์ 2544

ตารางที่ 4 จำนวนสถานที่ประกอบการด้านอาหารสัตว์ 2544

------------------------------------------------------------------------------------

                                           ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

                                            กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

                                            ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์