ban sum

 

      ตารางที่ 1 จำนวนผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า

      ตารางที่ 2 สถิติจำนวนโคในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี 2532-2543

      ตารางที่ 3 สถิติจำนวนโคเนื้อในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี 2532-2543

      ตารางที่ 4 สถิติจำนวนโคนมในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี 2532-2543

      ตารางที่ 5 สถิติจำนวนกระบือในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี 2532-2543

      ตารางที่ 6 สถิติจำนวนสุกรในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี 2532-2543

      ตารางที่ 7 สถิติจำนวนแพะในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี 2532-2543

      ตารางที่ 8 สถิติจำนวนแกะในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี 2532-2543

      ตารางที่ 9 สถิติจำนวนเป็ดในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี 2532-2543

      ตารางที่ 10 สถิติจำนวนไก่ในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี 2532-2543

      ตารางที่ 11 สถิติจำนวนปศุสัตว์และสัตว์พาหนะในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2543

      ตารางที่ 12 สถิติจำนวนประชากรสัตว์ปีกในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2543

      ตารางที่ 13 สถิติจำนวนโคนมในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2543

      ตารางที่ 14 สถิติจำนวนโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2543

      ตารางที่ 15 สถิติจำนวนสุกร, แพะ, แกะในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2543

      ตารางที่ 16 จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหารแสดงเป็นรายเดือน

      ตารางที่ 17 จำนวนสัตว์ทีอนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหารแสดงเป็นรายจังหวัด

      ตารางที่ 18 จำนวนสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์

      ตารางที่ 19 จำนวนสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์

------------------------------------------------------------------------------------

                    ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด                       

                    รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ  ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์