รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ ปี 2542

------------------------------------------------------------------------------------

      ตารางที่ 1 จำนวนผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า

      ตารางที่ 2 สถิติจำนวนโคในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ

      ตารางที่ 3 สถิติจำนวนโคเนื้อในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ

      ตารางที่ 4 สถิติจำนวนโคนมในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ

      ตารางที่ 5 สถิติจำนวนกระบือในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ

      ตารางที่ 6 สถิติจำนวนสุกรในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ

      ตารางที่ 7 สถิติจำนวนแพะในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ 

      ตารางที่ 8 สถิติจำนวนแกะในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ

      ตารางที่ 9 สถิติจำนวนเป็ดในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ

      ตารางที่ 10 สถิติจำนวนไก่ในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ

      ตารางที่ 11 จำนวนปศุสัตว์และสัตว์พาหนะในประเทศไทย

      ตารางที่ 12 จำนวนประชากรสัตว์ปีกในประเทศไทย

      ตารางที่ 13 จำนวนโคนมในประเทศไทย

      ตารางที่ 14 จำนวนโคเนื้อ กระบือในประเทศไทย

      ตารางที่ 15 จำนวนสุกร, แพะ, แกะในประเทศไทย

      ตารางที่ 16 จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหารแสดงเป็นรายเดือน

      ตารางที่ 17 จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหารแสดงเป็นรายจังหวัด

      ตารางที่ 18 จำนวนสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์

      ตารางที่ 19 จำนวนสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์

------------------------------------------------------------------------------------

                                           ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

                                            กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

                                            ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์