สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แกะและผลิตภัณฑ์ เดือนธันวาคม พ.ศ.2557