สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แกะและผลิตภัณฑ์ เดือนตุลาคม พ.ศ.2557