สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แกะและผลิตภัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557