สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แกะและผลิตภัณฑ์ เดือนเมษายน พ.ศ.2557