สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แกะและผลิตภัณฑ์  ปี พ.ศ.2557