สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แกะและผลิตภัณฑ์ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557