สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แกะและผลิตภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557