สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แพะและผลิตภัณฑ์ เดือนตุลาคม พ.ศ.2557