สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แพะและผลิตภัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557