สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แพะและผลิตภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557