สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แพะและผลิตภัณฑ์ เดือนเมษายน พ.ศ.2557