สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แพะและผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2557