สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แพะและผลิตภัณฑ์ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557