สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก แพะและผลิตภัณฑ์ เดือนมกราคม พ.ศ.2557