สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก สุกรและผลิตภัณฑ์ เดือนตุลาคม พ.ศ.2557