สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก สุกรและผลิตภัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557