สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก สุกรและผลิตภัณฑ์ เดือนเมษายน พ.ศ.2557