สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก สุกรและผลิตภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557