สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก กระบือและผลิตภัณฑ์ เดือนธันวาคม พ.ศ.2557