สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก กระบือและผลิตภัณฑ์ เดือนตุลาคม พ.ศ.2557