สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก กระบือและผลิตภัณฑ์ เดือนกันยายน พ.ศ.2557