สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก กระบือและผลิตภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557