สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก กระบือและผลิตภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557