สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557