สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ เดือนเมษายน พ.ศ.2557