สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557