สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557