บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือในการทบทวนและจัดส่งข้อมูลจำนวน/การจำหน่ายครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน