map

 

แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนปศุสัตว์รายจังหวัด ประจำปี 2556

 

arrow แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนโคเนื้อ

arrow แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนโคนม

arrow แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนกระบือ

arrow แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนสุกร

arrow แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนไก่

       - แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนไก่เนื้อ

       - แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนไก่ไข่

arrow แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนเป็ด

arrow แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนแพะ

arrow แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนแกะ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) 

รวบรวมโดย  :  กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

จัดทำโดย    :  กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์