แนวทางการดำเนินการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลงระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานปศุสัตว์เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แนวทางการดำเนินการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลงระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561