จัดทำแผนงาน/โครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564