บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2560

    1. สำนัก/กอง/ปศข./ศูนย์ฯ/สถานีฯ/ด่าน

    2. ปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2560