polwebcontest2556

 ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  (5 เมษายน 2556)

 โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( 6 มกราคม 2556)

 ขอเชิญหน่วยงานรับโล่รางวัลการประกวดเว็บไซต์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2556  

 Homepageของเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556

ส่วนกลาง

เว็บไซต์สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ รางวัลที่ 1  สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
เว็บไซต์สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รางวัลที่ 2  สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เว็บไซต์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
รางวัลที่ 3 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ปศข.1

เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ปศข.2

เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

ปศข.3

เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
รางวัลที่ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ปศข.4

เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
เว็บไซต็ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
รางวัลที่ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ปศข.5

เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ปศข.6

เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

ปศข.7

เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รางวัลที่ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ปศข.8

เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปศข.9

เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล