pol webcontest2555

jj-playlittle r พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
jj-playlittle r การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ( 7 กุมภาพันธ์ 2555)
jj-playlittle r ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2555  (10 เมษายน 2555)

jj-playlittle r หนังสือขอเชิญหน่วยงานรับโล่รางวัลการประกวดเว็บไซต์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 (11 เมษายน 2555)

jj-playlittle r Homepageของเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2555

ส่วนกลาง

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ รางวัลที่ 1  สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รางวัลที่ 2  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
รางวัลที่ 3
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ปศข. 1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

ปศข. 2

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

ปศข. 3

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

ปศข. 4

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
รางวัลที่ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

ปศข. 5

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ปศข. 6

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
รางวัลที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

ปศข. 7

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รางวัลที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ปศข. 8

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
รางวัลที่ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

ปศข. 9

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา