ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (7 เมษายน 2554)

 Homepage ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเว็บไซต์ (ไฟล์ pdf)

 หนังสือเชิญหน่วยงานรับโล่รางวัลการประกวดเว็บไซต์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

ส่วนกลาง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รางวัลที่ 1  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ รางวัลที่ 2  สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
รางวัลที่ 3
สำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
รางวัลที่ 3
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

สสอ.ที่ 1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

สสอ.ที่ 2

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
รางวัลที่ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

สสอ.ที่ 3

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
รางวัลที่ 2 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

สสอ.ที่ 4

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
รางวัลที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

สสอ.ที่ 5

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
รางวัลที่ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

สสอ.ที่ 6

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

สสอ.ที่ 7

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รางวัลที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

สสอ.ที่8

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ รางวัลที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลที่ 3
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
รางวัลที่ 3
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี

สสอ.ที่ 9

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
รางวัลที่ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
รางวัลที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
รางวัลที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา